1. stanovení obvyklé (tržní) ceny nemovitých věcí a obvyklého nájemného (při prodeji majetku, dělení spoluvlastnictví, spory o majetek apod.)


  2. oceňování nemovitého majetku pro exekuční dražby a insolvenční řízení


  3. úřední oceňování nemovitého majetku (pozemků, staveb, trvalých porostů, věcných břemen) pro účely daně z nabytí nemovitých věcí


  4. návrhy prodejních cen nemovitých věcí


  5. konzultační činnost pro budoucí vlastníky nemovitého majetku
    (prohlídka a posouzení stavebně technického stavu nemovitosti, posouzení právních vad a vztahů např. věcná břemena, omezení vlastnického práva atd., reálnost nabízené prodejní ceny)


  6. zajištění zpracování "prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově" včetně veškerých technických podkladů a provedení vkladu do katastru nemovitostí

Aktivity